Beeta. See on Tallinna planeeringute registri uue ilme saanud versioon, kus toimivad avalehe ning kahe detailplaneeringu - Pikaliiva tn 69 ja Pae tn 1 vaated.

 • Esimene etapp

  Taotlus

  1

  Taotlus

  Ettepaneku algatada detailplaneering võib teha igaüks. Ettepanek peab lähtuma üldplaneeringust ja sellega peab kaasas olema eskiislahendus. Selles etapis soovime saada teie põhimõttelist arvamust, kas esitatud detailplaneeringu ettepanek on antud asukohas sobiv.

 • Teine etapp

  Algatamine

  2

  Algatamine

  Detailplaneeringu koostab erialase ettevalmistusega planeerija koostöös ala elanike, kinnistute omanike ning puudutatud isikutega. Koostamisse kaasatakse ka soovi avaldanud isikud. Dokumendid on koostamise ajal TPRis avalikud ning pärast sealt ka leitavad. Selles etapis tehakse koostööd erinevate osapooltega planeerija eestvedamisel.

 • Kolmas etapp

  Koostamine

  3

  Koostamine, koostöö

  Detailplaneeringu koostab erialase ettevalmistusega planeerija koostöös ala elanike, kinnistute omanike ning puudutatud isikutega. Koostamisse kaasatakse ka soovi avaldanud isikud. Dokumendid on koostamise ajal TPRis avalikud ning pärast sealt ka leitavad. Selles etapis tehakse koostööd erinevate osapooltega planeerija eestvedamisel.

 • Neljas etapp

  Vastuvõtmine

  4

  Vastuvõtmine

  Linnavalitsus või volikogu võtab detailplaneeringu vastu, kui see vastab õigusaktidele ja linna ruumilise arengu eesmärkidele.

 • Viies etapp

  Avalikustamine

  5

  Avalikustamine

  Linnaosa korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku, mille ajal on vajadusel võimalik esitada lahendusele ettepanekuid ja vastuväiteid. Neid kaalutakse ja korraldatakse linnaosas avalik arutelu esitatud ettepanekute ja vastuväidete tutvustamiseks ja linna seisukohtade selgitamiseks.

 • Viies etapp

  Kehtestamine

  6

  Kehtestamine

  Detailplaneeringu kehtestab linnavalitsus või linnavolikogu. Sellest teavitatakse puudutatuid isikuid. Teade kehtestamise kohta ilmub ka üleriigilises päevalehes ja linna veebilehel. Kehtestamise võib vaidlustada kohtus, kui see on vaidlustaja hinnangul vastuolus avaliku huviga.

 • Järgnevad etapid

  Ehitus

  Ehitus

  Ehitamine on detailplaneeringu kehtestamisele järgnev tegevus. Puudutatud isikud kaastatakse koostatavate ehitusprojektide menetlusse, kus on võimalik ehitusprojektiga tutvuda ning vajadusel esitada selle kohta arvamus.

  Ehitusvaldkonnaga seonduv on leitav ehitisregistri veebilehel.

Pikaliiva avalik ruum

Pikaliiva tn 69 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Pikaliiva tn 69, Haabersti

Detailplaneeringuga on plaanis võtta kasutusele praegu tühermaana seisev ala, et asendada see avalikke ülesandeid täitva ruumilahendusega. Alale on mõeldud ehitada kool, lasteaed, huvikool just kohalike inimeste vajaduste katmiseks ja sotsiaalse suunitlusega hooned (näiteks ravi- või hooldekodu, õpilaskodu, sotsiaalelamu õpetajatele ja õdedele vms).

Lisaks hoonetele planeeritakse rajada avalik rannapromenaad ja rekreatsioonialad koos uue haljastusega. Täienduse saavad piirkonna liiklus- ja ühistranspordivõrgustik. Loe lähemalt seletuskirjast ning vaata planeeringu põhijoonist.


Planeeringu informatsioon

Mida planeeritakse?

Kategooria

Olulised andmed

Planeeringu ala


160000 m

ÜP

Haljastuse osakaal


40

ÜP

Hoonete korruselisus


3

Uusi ühistranspordi peatusi


2

Uusi põhikoolikoht


650

Uusi lasteaiarühmi


12


Kuidas planeering asukohta sobitub?

Haabersti üldplaneering ja Pikaliiva struktuurplaan määravad selle ala ühiskondlikele hoonetelele ja puhkeehitistele, mida kasutataks näiteks hariduse, sotsiaalhoolekande, kultuuri või muu säärase tarbeks.

Harku järve kallast pidi kulgeb rohekoridor ja terviserada, mis on määratud avalikuks kasutamiseks, sinna võib ehitada üksikuid väiksemaid spordi- ja puhkeehitisi, seal võivad paikneda mänguväljakud ja lemmikloomade jalutusplatsid.

Strateegia “Tallinn 2035” järgi peab linnaplaneerimine looma meeldivat, eri huve arvestavat ja linlaste igapäevaelu lihtsustavat linnaruumi. Linnaruum peaks olema sõbralik ja kodune, nii et kvaliteetne avalik ruum ja arhitektuur ning vaatemänguline rohelus teeksid Tallinna paremaks elupaigaks.